Home page > Povinné informace

Povinné informace

Povinné informace

 

 

Úřední deska Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Adresa instituce:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
nám Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Důležité kontakty a informace:

Telefonní spojení: +420 973 229 211

Elektronická pošta: urosksoj@army.cz

Datová schránka:

Identifikace: xz7aier
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Organizace: Ministerstvo obrany, Vojenské zařízení 1419
IČO: 60162694


Svobodný přístup k informacím

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti poskytuje informace fyzickým i právnickým osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Povinně zveřejňované informace:

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

 

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úř OSK SOJ) byl zřízen podle čl. 79 odst. 2 Ústavy České republiky zákonem č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad s celostátní působností pro předmětné činnosti. Úřad je podřízen Ministerstvu obrany.

Působnost Úřadu při plnění úkolů na úseku obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti je stanovena zejména:

  • zákonem č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (ke stažení ve formátu pdf - 197 kB);
  • vyhláškou Ministerstva obrany č. 5/2001 Sb., kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádosti, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku;
  • usnesením vlády České republiky ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194 k Pravidlům připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek;
  • mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Úřad stanovuje koncepci, strategické cíle, tvorbu a řízení obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu. Na jednotlivých úsecích činnosti je orgánem pro tvorbu a realizaci standardizační politiky, pro řízení jednotného systému katalogizace a pro výstavbu a řízení systému státního ověřování jakosti výrobků a služeb. Při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními ministerstvy, jinými správními úřady, kraji, příslušnými orgány Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen NATO), obdobnými úřady nebo orgány členských států NATO a obdobnými úřady nebo orgány jiných států.

Z pověření Ministerstva obrany vypracovává Úřad koncepce, zásady, postupy a návrhy, upravující jednotlivé oblasti činnosti, vyplývající z obecně závazných právních předpisů, do podmínek resortu Ministerstva obrany.

Úřad zastupuje Českou republiku v příslušných orgánech NATO, v příslušných mezinárodních organizacích a zabezpečuje úkoly, vyplývající pro Českou republiku z jednání těchto orgánů a organizací. Z hlediska odborného zaměření se Úřad podílí na činnosti Rady kvality České republiky a Rady pro akreditaci. Dále se podílí na činnosti Technického výboru pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci systému kvality a Technického výboru pro akreditaci zkušebních laboratoří, které jsou poradními orgány Českého institutu pro akreditaci. Úřad se podílí také na činnosti Národního informačního střediska podpory kvality.

 

3. Popis organizační struktury povinného subjektu

Lidé a struktura

 

4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, jiné možné spojení

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

tel.: +420 973 229 211
fax: +420 973 229 210

Datová schránka: xz7aier

 

5. Bankovní spojení

6304-881/0710

 

6. IČ

60162694

 

7. DIČ

CZ60162694

 

8. Základní údaje o rozpočtu povinného subjektu za aktuální rok a minimálně za jeden předchozí rok

Rozpočet Ministerstva obrany ČR

 

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

  • prostřednictvím datové schránky: xz7aier
  • písemně na adrese:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

 

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Informace viz bod č. 9. Lhůta pro poskytnutí informací činí 15 dnů od doručení žádosti, v některých složitějších případech je možno jí prodloužit o 10 dnů.

 

11. Místo, lhůty a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech

Proti rozhodnutí Úřadu, jako orgánu prvního stupně, je možné se odvolat k Ministerstvu obrany podáním odvolání prostřednictvím Úřadu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení. O odvolání se rozhoduje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí MO, jako orgánu druhého stupně, je konečné a nelze již proti němu podat řádný opravný prostředek.

 

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

Žádosti o informace se podávají volnou formou.

 

13. Životní situace související s resortem MO

Životní situace související s resortem MO

 

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Nejdůležitějšími předpisy, které upravují právo žádat informace jsou:

  • Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.);
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
  • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředízákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti;
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené předpisy jsou zveřejněny ve sbírkách zákonů, které lze vyhledat na internetu nebo v knihovnách.

 

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací - ke stažení ve formátu doc (36 kB)

 

16. Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací

 

17. Úřední deska

Úřední deska Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

 

Nahoru