Home page > Politika kvality

Politika kvality

Cílem Úřadu je poskytovat služby takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky zákazníků zejména na kvalitu a rozsah prací. Tyto požadavky chce Úřad naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců a zkušeností svých zákazníků. Proto Úřad, vědom si své povinnosti a odpovědnosti vyplývající ze zákona č. 309/2000 Sb. a dalších obecně závazných právních předpisů 1), a vědom si své odpovědnosti vyplývající ze Statutu Úřadu a svých závazků vyplývajících z Národní politiky kvality, vyhlašuje tuto politiku kvality aplikovanou na oblast obranné standardizace, oblast katalogizace majetku a oblast státního ověřování jakosti.

  1. Neustálým zlepšováním poskytovaných služeb a jejich rozšiřováním zvyšovat spokojenost zákazníků a vytvářet příznivou image Úřadu.
  2. Plněním současných a budoucích potřeb a očekávání zákazníků, v kontextu zákona č. 309/2000 Sb. a dalších obecně závazných právních předpisů, udržet stávající zákazníky a dále jejich okruh rozšiřovat.
  3. Zaměřit se na zvyšování efektivnosti a účinnosti systému managementu kvality, k tomu využívat moderní nástroje řízení, interní audity a uplatňovat preventivní opatření a opatření k nápravě.
  4. Přijímat a vyhodnocovat cíle kvality pro oblast obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti s cílem zlepšovat systém managementu kvality a kvalitu poskytovaných služeb.
  5. Cílevědomě zlepšovat vztahy a spolupráci se zákazníky a rozvíjet vzájemnou důvěru založenou na oboustranné informovanosti.
  6. Zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a angažovanost svých zaměstnanců pro zabezpečení požadované kvality poskytovaných služeb.
  7. K naplňování této politiky kvality vhodnými motivačními nástroji stimulovat své zaměstnance, kteří jsou základním zdrojem pro plnění úkolů Úřadu.

Tato politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance Úřadu a vyžaduje jejich podporu v zájmu stálého zvyšování kvality poskytovaných služeb. Vedení Úřadu se zavazuje k naplňování politiky kvality jako součásti filosofie Úřadu směřující k neustálému zlepšování systému managementu kvality a k trvalé orientaci na spokojenost svých zákazníků.


1) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyhláška MO č. 5/2001 Sb., kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku. Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku (o vojenské letecké technice). Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů. Vyhláška SSHR č. 498/2002 Sb. o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy.

Nahoru