O nás

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úř OSK SOJ) byl zřízen podle čl. 79 odst. 2 Ústavy České republiky zákonem č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, jako správní úřad s celostátní působností pro předmětné činnosti. Úřad je podřízen Ministerstvu obrany.

Působnost Úřadu při plnění úkolů na úseku obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti je stanovena zejména:

  • zákonem 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona (ke stažení ve formátu pdf - 197 kB);
  • vyhláškou Ministerstva obrany č. 5/2001 Sb., kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádosti, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku;
  • usnesením vlády České republiky ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194 k Pravidlům připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek;
  • mezinárodními smlouvami , kterými je Česká republika vázána;
  • Statutem Úřadu pro  obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, schváleným ministrem obrany dne 29. září 2001.

Úřad stanovuje koncepci, strategické cíle, tvorbu a řízení obranné standardizace, katalogizace
a státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu. Na jednotlivých úsecích činnosti je orgánem pro tvorbu a realizaci standardizační politiky, pro řízení jednotného systému katalogizace a pro výstavbu a řízení systému státního ověřování jakosti výrobků a služeb. Při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními ministerstvy, jinými správními úřady, kraji, příslušnými orgány Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen NATO), obdobnými úřady
nebo orgány členských států NATO a obdobnými úřady nebo orgány jiných států.

Z pověření Ministerstva obrany vypracovává Úřad koncepce, zásady, postupy a návrhy, upravující jednotlivé oblasti činnosti, vyplývající z obecně závazných právních předpisů, do podmínek resortu Ministerstva obrany.

Úřad zastupuje Českou republiku v příslušných orgánech NATO, v příslušných mezinárodních organizacích a zabezpečuje úkoly, vyplývající pro Českou republiku z jednání těchto orgánů
a organizací.

Z hlediska odborného zaměření se Úřad podílí na činnosti Rady kvality České republiky a Rady pro akreditaci. Dále se podílí na činnosti Technického výboru pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci systému kvality a Technického výboru pro akreditaci zkušebních laboratoří, které jsou poradními orgány Českého institutu pro akreditaci. Úřad se podílí také na činnosti Národního informačního střediska podpory kvality.

Výběrová řízení na obsazení služebních míst

Publikováno: 21.6.2018 Autor: Úř OSK SOJ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního referenta / rady oddělení materiálu týlového zabezpečení odboru státního ověřování jakosti Morava Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti ...

Kurz Obranná standardizace

Publikováno: 9.5.2018 Autor: Úř OSK SOJ

Ve dnech 23. – 27. dubna 2018 se konal na UO Brno kurz „Obranná standardizace“, jehož gestorem byl Odbor obranné standardizace Úř OSK SOJ ve spolupráci s Katedrou vojenského umění Fakulty vojenského leadershipu UO Brno. Kurzu se zúčastnilo celkem 19 posluchačů z rezortu MO.

Zasedání pracovní skupiny WG 2 AC/327

Publikováno: 5.2.2018 Autor: Úř OSK SOJ

Ve dnech 31. 1. až 2. 2. 2018 proběhlo v Lucemburku další zasedání pracovní skupiny WG 2 AC/327, která se zabývá tvorbou publikací k ověřování kvality AQAP.

Nová edice STANAG 4107

Publikováno: 13.12.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 6. 12. 2017 byla v NATO vyhlášena nová edice STANAG 4107 (Ed. 10). Současně byly schváleny publikace AQAP-2131 Ed. C, NATO Quality Assurance Requirements For Final Inspection And Test a AQAP-2310 Ed. B, NATO Quality Assurance Requirements For Aviation, Space And Defence Suppliers.

Stav kontraktačních publikací AQAP

Publikováno: 13.11.2017 Autor: Úř OSK SOJ

V souvislosti s přechodem subjektů na normu ISO 9001:2015 (v České republice vyšla jako ČSN EN ISO 9001:2016) bude rovněž v rámci státního ověřování jakosti uplatňován vůči dodavatelům vojenského materiálu soubor nových publikací NATO AQAP.

Audity systému managementu kvality v souvislosti s přechodem na novou normu ČSN EN ISO 9001:2016

Publikováno: 13.11.2017 Autor: Úř OSK SOJ

V souvislosti s přechodem na novou normu ČSN EN ISO 9001:2016 a vydáním ČOS 051672, 1. vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě, který zavedl publikaci NATO AQAP-2110 Ed. D, NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development And Production, bude Úřad od 1.

Uplatňování kontrakčních publikací AQAP při zajišťování podmínek pro státní ověřování jakosti

Publikováno: 13.11.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Pro účely zajišťování podmínek pro státní ověřování jakosti bude Úřad do smluv na dodávky vojenského materiálu uplatňovat publikace AQAP, resp. ekvivalentní české obranné standardy podle níže uvedeného schématu.

SOJ u MOP

Publikováno: 10.10.2017 Autor: Úř OSK SOJ

U zakázek na materiál osobního použití (MOP) bude nově, v rámci státního ověřování jakosti (SOJ), prováděna konečná kontrola nebo audit jakosti a konečná kontrola. Odborný dozor nad jakostí již nebude prováděn.SOJ bude prováděno na území ČR bez ohledu na místo výroby MOP.

Schválení STAND 04

Publikováno: 14.9.2017 Autor: Úř OSK SOJ

S účinností od 15. 9. 2017 byly ředitelem Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti schváleny nové Metodické pokyny STAND 04 -  Jednotná forma zápisu odkazů na obranné standardy.

Sdělení ředitele odboru obranné standardizace

Publikováno: 8.9.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 8. září 2017 byl v části Věstníky/Příspěvky do Věstníku ÚNMZ vloženo oznámení MO za měsíc srpen 2017, plnotexty schválených neutajovaných ČOS a schválených Oprav ČOS (včetně ČOS se zapracovanou Opravou) jsou k dispozici ...

Nahoru