O nás

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úř OSK SOJ) byl zřízen podle čl. 79 odst. 2 Ústavy České republiky zákonem č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, jako správní úřad s celostátní působností pro předmětné činnosti. Úřad je podřízen Ministerstvu obrany.

Působnost Úřadu při plnění úkolů na úseku obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti je stanovena zejména:

  • zákonem 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona (ke stažení ve formátu pdf - 197 kB);
  • vyhláškou Ministerstva obrany č. 5/2001 Sb., kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádosti, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku;
  • usnesením vlády České republiky ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194 k Pravidlům připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek;
  • mezinárodními smlouvami , kterými je Česká republika vázána;
  • Statutem Úřadu pro  obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, schváleným ministrem obrany dne 29. září 2001.

Úřad stanovuje koncepci, strategické cíle, tvorbu a řízení obranné standardizace, katalogizace
a státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu. Na jednotlivých úsecích činnosti je orgánem pro tvorbu a realizaci standardizační politiky, pro řízení jednotného systému katalogizace a pro výstavbu a řízení systému státního ověřování jakosti výrobků a služeb. Při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními ministerstvy, jinými správními úřady, kraji, příslušnými orgány Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen NATO), obdobnými úřady
nebo orgány členských států NATO a obdobnými úřady nebo orgány jiných států.

Z pověření Ministerstva obrany vypracovává Úřad koncepce, zásady, postupy a návrhy, upravující jednotlivé oblasti činnosti, vyplývající z obecně závazných právních předpisů, do podmínek resortu Ministerstva obrany.

Úřad zastupuje Českou republiku v příslušných orgánech NATO, v příslušných mezinárodních organizacích a zabezpečuje úkoly, vyplývající pro Českou republiku z jednání těchto orgánů
a organizací.

Z hlediska odborného zaměření se Úřad podílí na činnosti Rady kvality České republiky a Rady pro akreditaci. Dále se podílí na činnosti Technického výboru pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci systému kvality a Technického výboru pro akreditaci zkušebních laboratoří, které jsou poradními orgány Českého institutu pro akreditaci. Úřad se podílí také na činnosti Národního informačního střediska podpory kvality.

Aktualizován příspěvek Přehled vydaných osvědčení

Publikováno: 23.2.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Přehled osvědčení vydaných do 23. února 2017 ...

Výběrová řízení na obsazení služebních míst

Publikováno: 17.2.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení spojovací a radiolokační techniky odboru státního ověřování jakosti Čechy Úřadu pro obr ...

Sdělení ředitele odboru obranné standardizace

Publikováno: 8.2.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 8. února 2017 byl v části Věstníky/Příspěvky do Věstníku ÚNMZ vloženo oznámení MO za měsíc leden 2017, plnotexty schválených neutajovaných ČOS a schválených Oprav ČOS ...

Sdělení ředitele odboru obranné standardizace

Publikováno: 11.1.2017 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 10. ledna 2017 byl v části Věstníky/Příspěvky do Věstníku ÚNMZ vloženo oznámení MO za měsíc prosinec 2016, plnotexty schválených neutajovaných ČOS a schválených Oprav ČOS (včetně ČOS se zapracovanou Opravou) jsou k dispozici ...

Změna usnesení vlády ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194 k Pravidlům připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek

Publikováno: 23.12.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Vláda na svém jednání dne 19. prosince 2016 schválila navrženou změnu usnesení vlády České republiky, předloženou Ministerstvem obrany na základě zákona 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti ...

Jednání se zástupci partnerského úřadu Ukrajiny

Publikováno: 15.12.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Ve dnech 6. – 7. prosince 2016 se v sídle Úřadu v Praze uskutečnilo jednání se zástupci partnerského úřadu Ukrajiny. Cílem jednání bylo informovat ukrajinskou delegaci o systému státního ověřování jakosti v ČR a o postupech implementace dokumentů NATO AQAP.

Jednání mezi zástupci českého Úřadu a slovenského Úradu

Publikováno: 15.12.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Ve dnech 1. – 2. prosince 2016 se v Ostravě uskutečnilo jednání mezi zástupci českého Úřadu a slovenského Úradu v oblasti státního ověřování jakosti. Jednání bylo zaměřeno zejména na implementaci standardů NATO, které vychází z ISO 9001:2015.

Sdělení ředitele odboru obranné standardizace

Publikováno: 12.12.2016 Autor: Úř OSK SOJ

Dne 12. prosince 2016 byl v části Věstníky/Příspěvky do Věstníku ÚNMZ vloženo oznámení MO za měsíc listopad 2016, ...

Nové publikace

Publikováno: 18.10.2016 Autor: Úř OSK SOJ

V návaznosti na novou normu ISO 9001:2016 byla v červnu 2016 vydána nová spojenecká publikace AQAP-2110, Ed. D, V1 (Požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě). V současné době je ve zpracování ČOS 051672, který tuto publikaci zavede do prostředí ČR.

Studijní příručka ke zvláštní části úřednické zkoušky oboru služby č. 65 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti

Publikováno: 2.11.2015 Autor: Úř OSK SOJ

Studijní příručka ke stažení ve formátu pdf - 2,80 MB.  ...

Nahoru